Gratis verzenden

vanaf € 50,- incl. BTW

Afhalen op afspraak mogelijk

in Alphen aan den Rijn

Ouvertureweg 4

2402 DZ Alphen aan den Rijn

Algemene voorwaarden MyoMind Massage

Artikel 1:     Definities

 • MyoMind Massage, gevestigd te Alphen aan den Rijn, KvK-nummer 78606721, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar.
 • MyoMind Massage is een handelsnaam die valt onder Ietswaard V.O.F., KvK-nummer 78606721.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2:     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens behandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3:     Aanbod

 • Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Behandelaar is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 • Behandelaar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4:     Tarieven en betalingen,

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten indien deze worden berekend en parkeerkosten, worden apart vermeld in het aanbod. Reiskosten worden berekend per bezoek voor een enkele reis.
 • Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele geoffreerde traject of afgenomen abonnement danwel strippenkaart wordt doorlopen of verbruikt. Behandelaar komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Behandelaar heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Behandelaar heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 • Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voor de behandeling voldaan te zijn.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5:     Informatieverstrekking klant

 • Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan behandelaar, door middel van een Anamnese- of intakeformulier.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Klant vrijwaart behandelaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 • Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 • Behandelaar is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne of de algemene gezondheid in het geding komt.

Artikel 6:     Uitvoering van de overeenkomst

 • Behandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 • De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
 • Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties. Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseur of masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.
 • Wanneer klant al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dien de klant eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Behandelaar biedt de mogelijkheid tot behandeling aan huis bij een massageafspraak vanaf 60 minuten.
  Indien particulier: Eén of meerdere behandelingen met een totale duur korter dan 60 minuten worden uitsluitend op locatie van behandelaar verzorgd.
  Indien zakelijk: Eén of meerdere behandelingen met een totale duur korter dan 120 minuten worden uitsluitend op locatie van behandelaar verzorgd.
 • Behandelaar is gerechtigd afspraken te weigeren indien de reistijd 30 minuten overschrijdt, gemeten vanaf de indicatieve reistijd op Google Maps in het tijdvak van de afspraak.

Artikel 7:     Regels gedurende de behandeling

 • De klant dient in gezonde gesteldheid op de afspraak te verschijnen. Inzake pandemieën zoals COVID-19 dient de klant vrij te zijn van:
  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Ten behoeve van de volledige behandeltijd dient de klant uiterlijk 5 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn in de massagepraktijk.
 • Tijdens een behandeling dient mobiele apparatuur te worden uitgeschakeld dan wel in stille modus worden geschakeld.
 • Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.
 • Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.
 • MyoMind Massage is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Klant dient te allen tijde ondergoed aan te houden.

Artikel 8:    Wijziging en annulering gedurende de behandeling

 • Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.
 • In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar, regelementen vanuit de overheid die de behandelaar noodzaken te stoppen en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. In geval een andere masseur wordt ingeschakeld zal te allen tijde toestemming aan klant worden gevraagd. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Annulering van een afgesproken behandeling is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt; bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de behandeling doorberekend. Binnen 24 uur wordt de volledige behandeling doorberekend.
 • Verplaatsing van een afgesproken behandeling is tot 6 uur voor aanvang kosteloos. Indien de afspraak tussen 9.00 – 12.00 plaatsvind is een persoonlijke c.q. Telefonische verplaatsing mogelijk tot 21.00 uur de voorgaande dag. Binnen 6 uur gelden de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 8.3.
 • Indien klant zonder schriftelijke annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling – een zgn. ‘no-show’ – is behandelaar gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen aan klant.
 • Bij een niet of niet tijdige annulering van een massage uit een strippenkaart, danwel voucher van een aangesloten organisatie, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Behandelaar is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.

Artikel 9:     VIP Abonnementen

 • Elk door behandelaar verstrekte abonnement heeft een looptijd van 12 maanden. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengt met 12 maanden.
 • Tussentijdse opzegging is mogelijk na 12 maanden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand per het einde van de maand.
 • De prijs van het abonnement is gekoppeld aan de prijs per maand geldend bij de start van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer het nieuwe abonnement is aangevraagd, afgesloten of verlengd.
 • Bij een eenzijdige prijsverhoging blijft de afgesproken abonnementsprijs van kracht tot en met de laatste maand van de geldende looptijd. Bij verlenging geldt de abonnementsprijs op basis van de 1e afspraak van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht de wijze waarop de verlenging is realiseerd .
 • Bij afname van de 1e abonnementsmaand gaat de klant de verplichting aan gedurende de volledige abonnementsduur (in maanden) van het betreffende massageproduct.
 • Betaling van het abonnementsgeld dien binnen de gefactureerde maand voldaan te worden, ongeacht de behandeling verstrekt is.
 • Bij verhuizing buiten regio van behandelaar á 25 km reisafstand is de klant gerechtigd het abonnement per de laatste dag van de kalendermaand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De reeds afgenomen massages zullen conform de regulier losse massage tarieven door middel van nacalculatie worden gefactureerd.
 • Een verlaging van de massageduur staat gelijk aan het opzeggen van het gehele abonnement.

Artikel 10:   Strippenkaarten en cadeaubonnen

 • De door behandelaar verstrekte strippenkaart kennen een beperkte geldigheidsduur van minimaal 6 en maximaal 12 maanden, die wordt vermeld op de afgenomen strippenkaart. Behandelingen komen na deze geldigheidsduur te vervallen. De geldigheid van een strippenkaart gaat in bij de eerste behandeling.
 • Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
 • Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 24 maanden na afgiftedatum.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij MyoMind Massage.

Artikel 11:   Aansprakelijkheid schade

 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.
 • In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.
 • Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.

Artikel 12:   InteLlectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door behandelaar aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij behandelaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt behandelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 13:   Bijzondere bepalingen

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14:   Herroepingsrecht

 • Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Behandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 • De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten danwel diensten anders dan fysieke producten.
 • Voor hygiënische producten geldt een beperking of opheffing van het herroepingsrecht.

Artikel 15:   Verplichtingen bij herroeping

 • Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 • Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 • Behandelaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 • Behandelaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 16:   Uitoefening van herroepingsrecht

 • Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de behandelaar dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 • Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 • De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 • De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 17:   Levering

 • Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
  Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Behandelaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 • Behandelaar verzendt geaccepteerde bestellingen die voor 16 uur zijn besteld dezelfde avond, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 • Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Behandelaar levert enkel binnen Nederland.

Artikel 18:   Klachten en garantie

 • Behandelaar is aangesloten bij Stichting Zorggeschil en klachtenportaal. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden ophttp://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 19:   Klachten en garantie

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslechtigd in het arrondissement waarin behandelaar is gevestigd.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens behandelaar en betrokken derden 12 maanden.

Opgemaakt: Alphen aan den Rijn, 1 juli 2020

Downloads:

MyoMind Massage:

Stichting Zorggeschil en klachtenportaal

Regelmatig onze acties en tips ontvangen?

Je ontvangt regelmatig, maar niet meer dan 12x per jaar een e-mail met acties, productinformatie en tips. Probeer het gewoon, je kan je altijd uitschrijven.

Hygiene protocol Covid19

Wij ontraden je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.

Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.

Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.

Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.

Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.

Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.

Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.

Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.

Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.

Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.

Mensen met ernstige leverziekte.

 Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe Corona-virus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Je mag geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Lichte hoest
Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
• (Zeer) ernstige spierpijn, zonder herkenbare oorzaak

Je mag ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot heeft met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

 Als je 24 uur lang geen klachten heeft, mag je weer een afspraak maken.

MyoMind Massage - Alphen aan den Rijn

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
NGS - Nederlands genootschap voor Sportmassage

MyoMind Massage

IS GEstopt
per 31-12-2022!

Tot onze spijt hebben wij onze massagepraktijk beëindigd.

BEDANKT VOOR DE GEWELDIGE 7 JAREN

MyoMind Massage stopt per 31-12-2022

Laat je e-mail achter en ontvang onze massagetips

Je ontvangt maximaal 1x per maand een e-mail met massagetips, buiten de informatie die je als klant ontvangt ten behoeve van je boekingen. Je kan je altijd uitschrijven.

Afspraak maken

De agenda is druk! Je kan gewoon boeken in de online agenda. Heb je acute klachten of heb je een cadeaubon?
Neem dan contact op 06-51118473.